Wet & regelgeving

Onderstaand vindt u meldingen en procedures die wij binnen Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut in acht nemen.

Klachtenprocedure

Stap 1. Neem contact op met uw therapeut.

Als u een klacht heeft gelieve deze aan ons kenbaar te maken, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om deze samen met u op te lossen.
U kunt uw klacht schriftelijk ( Email klacht naar info@natuurpraktijkevanderneut.nl of stuur een brief naar Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut met vermelding van klacht te Hei-Grindelweg 73, 6414 BS Heerlen) of mondeling indienen. Wanneer de klacht bij ons is binnengekomen nemen wij binnen 2 weken met u contact op.

Stap 2. De klachtfunctionaris van de VBAG (beroepsorganisatie)

Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk

Inzet klachtenfunctionaris
Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen.
Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

Stap 3 Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.
Op http://www.zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Wie kan een klacht indienen?
De volgende personen kunnen een klacht indienen:

• De cliënt (u bent de directe belanghebbende);
• Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt);
• Degene aan wie de directe belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en een machtiging daartoe heeft afgegeven. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht;
• De Inspecteur voor de Volksgezondheid.

Kinderen van gescheiden ouders:

Kinderen tot 16 jaar:
Beide ouders moeten toestemming geven voor een medische behandeling. Daarom moeten ook beide ouders het klachtenformulier ondertekenen.

Kinderen vanaf 16 jaar:
Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Toestemming van de ouders is niet nodig. Indien een van de ouders hen vertegenwoordigt, moet deze gemachtigd zijn door de directe belanghebbende.

Stap 4 Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En in een aantal gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt)

Organisaties die een datalek willen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen dat doen via het meldloket datalekken. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De autoriteit onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Zij legt boetes op bij overtredingen van de Wbp.

Beschrijving datalek

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens (van cliënt of medewerker) bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon moeten als persoonsgegevens worden beschouwd. Persoonsgegevens omvatten niet alleen de informatie over een bepaalde persoon in geschreven tekst, maar ook in beeld en geluid. Het verwerken is een ruim begrip en bevat in ieder geval de volgende handelingen: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden.

In het geval van een datalek (ook als dat niet op de juiste manier gemeld wordt maar op een andere manier bij Autoriteit Persoonsgegevens bekend wordt) kan een boete opgelegd worden. Het is van het grootste belang om een lek onmiddellijk na constatering te melden!

Voorbeelden datalekken

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker, een klant ziet in een klantportaal de gegevens van iemand anders, een poststuk met persoonsgegevens komt niet aan bij de ontvanger of komt geopend terug, een e-mail met persoonsgegevens komt bij de verkeerde ontvanger terecht.

Wat betekent de meldplicht datalekken voor Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut?

Treedt er een informatiebeveiligingsincident op waarbij er kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens dan kan Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut verplicht zijn een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit hangt af van de ernst van het datalek. In bepaalde gevallen moeten ook de betrokkenen (personen van wie u gegevens worden verwerkt) worden geïnformeerd. Ook hierbij hangt het van de ernst van het datalek af of Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut dit wel of niet moet doen. Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut hoeft de betrokkenen (de personen van wie Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut gegevens verwerkt) alleen te informeren als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer.

Wanneer is het melden van een datalek niet nodig?

Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut mag de melding aan de betrokkenen eventueel achterwege laten als Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut passende technische beschermingsmaatregelen heeft getroffen, waardoor de gelekte persoonsgegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk (bijvoorbeeld d.m.v. encryptie) zijn voor onbevoegden.

Werkwijze Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut bij constatering van een informatiebeveiligingsincident / datalek

Indien Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut het vermoeden heeft dat zich een datalek heeft voorgedaan, neemt Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut passende maatregelen om dit te stoppen. Daarna verzamelt Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut zoveel mogelijk relevante informatie over het “mogelijke” datalek en noteert hierbij alle genomen maatregelen. Hierbij wordt er een dossier opgesteld die een bewaarplicht van minimaal 1 jaar heeft.

Wanneer Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut een signaal over een datalek van een externe partij ontvangt zal er een onderzoek gestart worden.

Aan de hand van onderstaand schema stelt Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut vast of er sprake is van een datalek en welke maatregelen genomen moeten worden.

Zie voor meer informatie:

Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Tel: 070-8888500

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. De therapeut/praktijk: Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut onder leiding van Evert van der
  Neut.
 2. De patiënt/cliënt: de wederpartij van de praktijk NATUURPRAKTIJK E.R.M. VAN DER NEUT.
 3. Incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen en/of
  medicamenten, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/natuurgeneeskundige
  in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst
  waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/natuurgeneeskundige enerzijds en de
  patiënt/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden
  uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten
  van een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden
  heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van
  de patiënt/cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze
  schriftelijk door de therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige
  bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut/natuurgeneeskundige en de patiënt/cliënt komt tot
  stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een
  mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de
  overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut/natuurgeneeskundige schriftelijk heeft ingestemd
  met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide
  partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een
  traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de
  overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente,
  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij
  aangetekende brief te ontbinden indien:
  • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar
  verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde
  termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in
  redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan
  wel maatregelen
  worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient
  uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon,
  geregeld door de patiënt/cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
  Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het
  bedrag voor het consult verschuldigd.
  Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de
  patiënt/cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd,
  binnen 24 uur voor aanvang 100% van het bedrag voor het consult.
  Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/natuurgeneeskundige gerechtigd de
  betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door
  hem/haar gemaakte kosten.
  De therapeut/natuurgeneeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te
  wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken
  tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de meest gunstige reistijd zal
  worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De therapeut/natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij
  verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet
  aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut/natuurgeneeskundige daartoe
  verplicht is of de therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1,
  opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde
  derden.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor consulten, supplementen, medicijnen c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd
  op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende
  dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening
  aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.
  Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren zal door de
  therapeut/natuurgeneeskundige volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden
  gebracht.
  Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen
  verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient
  de niet particuliere patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op
  verrekening aan de therapeut/natuurgeneeskundige te betalen.
  Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist
  in verzuim. De therapeut/natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het
  verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te
  schorten. De therapeut/natuurgeneeskundige zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van
  vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van
  voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen
  alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten
  vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de
  geldende c.q. gebruikelijke tarieven

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1.Elke aansprakelijkheid van Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut voor door de cliënt te bewijzen aansprakelijkheid voortvloeiend uit en verband houdend met de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis. Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut is alleen aansprakelijk in geval van opzet of bewuste toerekenbaarheid. Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte en/of gevolgschade,.
2.Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van cliënt in zijn verantwoordelijkheid of indien de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
3.Alle aanspraken van de cliënt vervallen, indien deze niet aangetekend en gemotiveerd bij Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut zijn gemeld binnen drie maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval drie jaar na datum van de laatste declaratie.

 1. Cliënt vrijwaart Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut terzake alle aanspraken van derden die direct of indirect voortvloeien of verband (kunnen) houden met de werkzaamheden van Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut.

Artikel 10. Wijzigen voorwaarden

 1. Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de patiënt/cliënt niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van Natuurpraktijk E.R.M. van der neut of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud hiervan.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De rechtbank te Limburg (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.
Privacy en cookieverklaring

Wij zijn graag transparant en duidelijk over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Op deze pagina leest u hoe wij de persoonsgegevens verzamelen en voor welk doel wij ze gebruiken.

Over ons
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut
Hei-Grindelweg 73
6414 BS Heerlen
Kvk: 14044917

Toepasselijkheid
Deze verklaring is van toepassing op alle personen van wie Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut
persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) klanten, bezoekers van de website en
alle personen die contact opnemen met Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut. Door onze website te bezoeken en/of gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de inhoud van deze
verklaring.

Persoonsgegevens
We verwerken (mogelijk) onder meer de volgende persoonsgegevens: voor- en
achternaam, adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer
en soortgelijke gegevens.
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut verwerkt jouw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het
contactformulier op onze website of door naar ons te bellen of mailen).

Doelen
Wij als Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut maken gebruik van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering. De wet stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij is rechtmatigheid een belangrijk uitgangspunt. Natuurpraktijk E.R.M. verwerkt persoonsgegevens alleen als een van de grondslagen van toepassing is die in de wet worden genoemd.

Bewaringstermijn
De wettelijke bewaartermijn voor gegevens van cliënten is op 20 jaar gesteld. Deze termijn gaat in op het moment dat de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden.  In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.
Voor kinderen is het gebruikelijk dat deze termijn gaat lopen op het moment dat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dit betekent dat het dossier van minderjarigen in de regel tot het 34e levensjaar van de cliënt moet worden bewaard. Na 20 jaar moet Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut het dossier vernietigen.

Bij onze dienstverlening maken wij ook gebruik van de diensten van andere partijen. Met deze
bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken hebben wij
verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
We delen uw gegevens met onder meer de volgende derden:
• Hosting van onze website
• WordPress
• CRM-systeem
• Boekhouder
• Boekhoudsysteem
• Mailservers
Verstrekking aan derden
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut verstrekt in principe geen gegevens aan derden mits dit schriftelijk door de cliënt wordt gevraagd. Denk hierbij aan het overdragen van het dossier aan een ander therapeut/arts.

Beveiliging
We hebben passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen
tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verkrijging.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op via info@natuurpraktijkevanderneut.nl.

Uw rechten

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. U
kunt een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons opvragen en ons verzoeken deze
gegevens te wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar:
info@natuurpraktijkevanderneut.nl of een brief te sturen naar het volgende adres:
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut
Hei-Grindelweg 73
6414 BS Heerlen

Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct markering, dan zullen we uw persoonsgegevens hier niet meer voor gebruiken.

Toestemming intrekken
Als we uw persoonsgegevens voor een bepaald doel hebben gekregen middels uw toestemming, dan kunt u deze toestemming ook altijd weer intrekken.

Klachten
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut zal uw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Bent u niet tevreden over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u dit aangeven bij de functionaris gegevensbescherming namelijk Colan van der Neut. Hij is te bereiken via info@natuurpraktijkevanderneut.nl.

Cookies
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut maakt gebruik van cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over jouw gedrag op de
website. Bijvoorbeeld welke pagina’s u hebt bezocht en welke gegevens u hebt ingevuld.
Deze informatie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of telefoon. De informatie die
in de cookie is opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd wanneer u deze
opnieuw bezoekt.

Social media kanalen (Facebook, LinkedIn)
Het is mogelijk om informatie van onze website te delen via social media. We hebben daarvoor een aantal social media-knoppen op onze website geplaatst. Lees goed hoe deze bedrijven met jouw privacy omgaan.

Cookies uitschakelen of verwijderen
Als u de cookies wilt uitschakelen of verwijderen, dan kunt u dit veranderen in uw
browserinstellingen. Weet u niet hoe dit moet? Raadpleeg dan de help-functie van uw
browser.

Externe links
Op de website van Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut wordt gelinkt naar websites van derden. Door op deze links te klikken gaat u naar een andere website. Het kan zijn dat deze bedrijven
gebruikmaken van cookies. Raadpleeg dan ook de cookie- of privacyverklaring van de
betreffende website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze
pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen
Als u vragen heeft over ons privacy beleid of over uw privacy, neem dan gerust contact
met ons op via het telefoonnummer 06-21282077 of per mail: info@natuurpraktijkevanderneut.nl.